Schriftelijke vragen over het bericht ‘Stichting wil betere hulp aan daklozen Amersfoort bieden’(ingezonden 23 april 2015)

Schriftelijke vragen van het lid Berckmoes-Duindam (VVD) aan de staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport over het bericht ‘Stichting wil betere hulp aan daklozen Amersfoort bieden’ (ingezonden 23 april 2015)

Vraag 1

Heeft u kennisgenomen van het artikel ‘Stichting wil betere hulp aan daklozen Amersfoort bieden’? 1)

Vraag 2

Kunt u aangeven wat het percentage ‘nieuwe daklozen’ in de maatschappelijke opvang op dit moment is? Wat is de in- en uitstroom van deze groep ‘nieuwe daklozen’? Is er sprake van een toe- of afname, en waar komt deze uit voort?

Vraag 3

Deelt u de mening dat een snelle doorstroming van daklozen prioriteit moet hebben? Hoe gaat u dit realiseren? Wat heeft u tot nu toe gedaan om de motie Berckmoes c.s. ten uitvoer te brengen? 2)

Vraag 4

Kunt u aangeven of, en in welke mate, sprake is van maatwerkbegeleiding van dak- en thuislozen? Hoe zijn daarin de achtergrond en specifieke problematiek van het individu thans meegenomen?

Vraag 5

Deelt u de mening dat begeleiding op maat de voorkeur verdient boven een uniforme aanpak in de maatschappelijke opvang, en dat begeleiding op maat het proces van ‘weer op eigen benen staan’ en de uitstroom uit de maatschappelijke opvang kan bespoedigen? Zo ja, hoe gaat u dit realiseren? Zo nee, waarom niet?

1) Ad.nl, 21 april 2015, www.ad.nl/ad/nl/31848/Amersfoort/article/detail/3970593/2015/04/21/Stichting-wil-betere-hulp-aan-daklozen-Amersfoort-bieden.dhtml

2) Kamerstuk 29 325, nr.71